แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค วิธีการ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีความสามารถด้านบริหารการจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ ด้านการดูแลตรวจสอบงานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมในภาคการก่อสร้าง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และเทคโนโลยีการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
แผนการรับนักศึกษา จำนวน 50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้
1. ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
2. นักพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
3. ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายสนับสนุนด้านต่างๆในองค์กรในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานอสังหาริมทรัพย์
     3.1 ฝ่ายวางแผนและรวบรวมข้อมูล
     3.2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และเอกสารงานก่อสร้าง
     3.3. ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
     3.4. ฝ่ายการตลาด การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
4. ผู้กำกับ ดูแล และจัดการงานด้านเทคโนโลยีอาคารและงานก่อสร้าง
5 ผู้จัดการงานสนาม ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ ด้านงานอสังหาริมทรัพย์