แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี

มุ่งผลิตครูภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการรู้ภาษาอังกฤษ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. อาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ประกอบอาชีพด้านการจัดการศึกษาอื่นๆ เช่น นักพัฒนาบุคลากร นักฝึกอบรม นักวิชาการการศึกษา นักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง