แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ปี

มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้อย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. 1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.75 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1.ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด

2.นักวิชาการทางด้านการศึกษา

3.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4.นักพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา