แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมให้เป็นผู้มีความรู้ ศักยภาพ และมีทักษะในการจัดการวิชาชีพการโรงแรม รักงานด้านการบริการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและมีความสามารถในการวิเคราะห์และทักษะสำหรับวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4.ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. อาชีพด้านธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

2. อาชีพด้านธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3. อาชีพด้านธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการร้านอาหาร นักออกแบบเมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลี้ยง

4. อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาโรงแรมธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร อีเว้นต์ และงานจัดเลี้ยง

6. พนักงานธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม ธุรกิจบริการเชิงกีฬาและการออกกำลังกาย ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ เป็นต้น

7. นักวิชาการและนักวิจัยด้านการโรงแรม