แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อุตสาหกรรมการค้าปลีก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยทำให้เกิดความต้องการด้านกำลังคนที่มีทักษะเฉพาะด้าน ผู้ชำนาญการด้านวิชาชีพการค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านการค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จึงเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการค้าปลีก โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีก มีความตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สามารถจัดการการค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านการจัดการค้าปลีกไปใช้ประกอบวิชาชีพ ซึงจะทำให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งระบบการบริหารจัดการทางด้านการค้าปลีกยุคใหม่นั้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน การผลิตบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกจึงต้องมีการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการศาสตร์ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ผู้ประกอบการธุรกิจและธุรกิจค้าปลีก

2. ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ได้แก่

2.1 ฝ่ายจัดซื้อ

2.2 ฝ่ายผลิต

2.3 ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า

2.4 ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ

2.5 ฝ่ายบุคคล

2.6 ฝ่ายการตลาด

2.7 ฝ่ายออกแบบและจัดการหน้าร้าน

3. นักวิชาการ

3.1 ด้านการบริหารธุรกิจ

3.2 ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก