แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผสมผสานศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

4. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

3. นักวิเคราะห์ข้อมูล

4. นักพัฒนาโปรแกรม

5. นักพัฒนาเว็บไซต์

6. นักจัดการซอฟต์แวร์

7. นักจัดการฐานข้อมูล