แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถประยุกต์การเรียนในภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติโดยให้เป็นผู้มีความรู้ ศักยภาพ และมีทักษะในการจัดการวิชาชีพด้านการจัดการการท่องเที่ยว รักงานด้านการบริการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและมีความสามารถพัฒนาทักษะตอบสนองความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและสังคม

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. อาชีพมัคคุเทศก์ในราชอาณาจักรไทย

2. ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) นำนักท่องเที่ยวไทยไปยังต่างประเทศ

3. เจ้าหน้าที่แผนกขาย แผนกปฏิบัติการ แผนกบริการ ภายในบริษัทนำเที่ยว

4. ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว

5. นักพัฒนาการท่องเที่ยว

6. นักวิชาการการท่องเที่ยว

7. ผู้ช่วยนักวิจัยการท่องเที่ยว

8. เจ้าหน้าที่สารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

9. พนักงานสายการบิน