แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี ถือเป็นสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่มีความเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตมาจากความรู้ทางเคมี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ภายในเขตภาคอีสานตอนบนโดยมี จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ทั้งทางคมนาคม การเกษตร และอุตสาหกรรมหลักสูตรนี้มีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตรในท้องถิ่น

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เรียนทางวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาศาสตร์

2. นักเคมี

3. นักวิจัย

4. นักวิชาการ

5. นักนิติวิทยาศาสตร์

6. นักเคมีนิวเคลียร์

7. นักเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

9. ตัวแทนจำหน่ายสารเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์