แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

พัฒนากำลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่จะทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

2. นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

4. นักพัฒนาโปรแกรม

5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

7. ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

8. นักพัฒนาเว็บไซต์

9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์