แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

การดำเนินงานสาธารณสุขของประเทศและการให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ในสังคมทุกระดับจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำเป็นต้อง อาศัยบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์ เภสัชกร นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยที่นับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน มะเร็ง เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับความเจริญทางด้านสังคม เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคที่มีปรัชญามุ่งพัฒนาท้องถิ่นมีความพร้อมในด้านต่างๆทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สถานที่ และสิ่งเกื้อหนุนทางวิชาการพิจารณาเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของบุคลากรด้านสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการสาธารณสุข

2. นักจัดการสุขภาพ

3. นักวิชาการด้านระบาดวิทยา

4. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

5. ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านสาธารณสุข

6. นักธุรกิจด้านสุขภาพ