แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและกีฬา โดยมีการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายและกีฬา ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ และการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ คือ สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬาโภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา ดูแล ป้องกันและฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการกีฬาและการออกกำลังกาย ทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ออกแบบและแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปและกลุ่มพิเศษ บริหารจัดการศูนย์สุขภาพ และสถานออกกำลังกายได้

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ผู้นำและผู้กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายในสถานบริการการออกกำลังกายทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ผู้ฝึกสอนกีฬา

4. ผู้ตัดสินกีฬา

5. ผู้มีทักษะทางด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การออกกำลังกาย และการกีฬา