แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐานสากลทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อออกไปรับใช้สังคม ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างกำลังคนของชาติช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศหรือวิเทศสัมพันธ์

2. นักแปลหรือล่าม

3. พนักงานในวงการสื่อสารมวลชน

4. พนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบิน

5. เจ้าหน้าที่สำนักงานและเลขานุการ

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

7. พนักงานในองค์กรหรือในธุรกิจระหว่างประเทศ

8. บุคลากรในสถานศึกษา

9. ธุรกิจส่วนตัว