แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีน

ผลจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมศักยภาพทางการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่สังคมแห่งการร่วมมือกันในระดับอาเซียนและระดับโลก และเนื่องด้วยภาษาจีนได้รับการนิยมให้ใช้เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญภาษาหนึ่งในปัจจุบัน ทำให้ประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับการผลักดันการศึกษาภาษาจีนกันอย่างเร่งด่วน รวมทั้งประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญและผลักดันแผนการศึกษาภาษาจีนเข้าไปในแผนพัฒนาแห่งชาติ คือ การเร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนและผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาจีน เน้นเตรียมความพร้อมทุนแรงงานเพื่อรองรับความต้องการด้านตลาดแรงงานในตลาดอาเซียนต่อไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. เจ้าหน้าที่ในสถานทูต

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4. ล่ามหรือนักแปล

5. พนักงานในธุรกิจนำเข้าส่งออก

6. พนักงานในธุรกิจการบิน

7. พนักงานในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว