แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย เนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลายและกว้างขวาง ประกอบกับปัจจุบันมีการรวมตัวในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเพื่อการค้าและการลงทุน ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจึงถือเป็นความจำเป็นประการหนึ่งในการเผยแพร่ภาษาไทยให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญา

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. เลขานุการ

2. นักประชาสัมพันธ์

3. นักสื่อสารมวลชนด้านต่างๆ

4. มัคคุเทศก์

5. บุคลากรทางการศึกษา

6. นักวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย

7. นักวิชาการ

8. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น