แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมและให้บริการ ทางวิชาการ แก่ท้องถิ่นในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของคนในชาติให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการท้องถิ่นและมีศักยภาพในการเข้าร่วมเวทีเศรษฐกิจและการค้าเสรีของอาเซียน เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยเน้นความพร้อมของคนในชาติให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของไทยในการเข้าร่วมเศรษฐกิจและการค้าของอาเซียน ซึ่งภูมิสารสนเทศเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญและได้รับการยอมรับแพร่หลายในปัจจุบันในการนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศ ที่ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญและมีความทันสมัยในการใช้งาน ภูมิสารสนเทศ เป็นการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ซึ่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการวางแผนและการจัดการด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประการสำคัญนำสู่การตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงระบบทางภูมิศาสตร์ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ และผังเมือง กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมชลประทาน สถาบันการศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐภาคเอกชน เพื่อได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต “สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา” เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงานของประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการประจำศูนย์วิจัยหรือศูนย์วิชาการ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. นักภูมิสารสนเทศในระดับท้องถิ่นหรือระดับสากล

4. เจ้าหน้าที่วางแผนสำนักงานที่ดิน

5. เจ้าหน้าที่วางแผนสำนักงานป่าไม้

6. เจ้าหน้าที่วางแผนผังเมือง