แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ต้องนำความรู้ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการบริหาร

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ปลัดอำเภอ

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. นักบริหารงานทั่วไป

4. นักทรัพยากรบุคคล

5. นักวิชาการศึกษา

6. พนักงานคดีปกครอง

7. ข้าราชการตำรวจ

8. ข้าราชการทหาร

9. พนักงานรัฐวิสาหกิจ

10. พนักงานองค์การเอกชน