แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

การแสดงด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน นาฏศิลป์สากล และการจัด การแสดง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ เป็นศาสตร์ที่จะต้องมีการพัฒนา ระบบการจัดการศึกษาด้านศิลปะการแสดงให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ทั้งยังมีเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อความเจริญของโลก สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ สร้างสรรค์และบูรณาการให้เป็นศาสตร์ที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักแสดง นักเต้น และนักออกแบบสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการแสดงให้สอดรับกับบริบท และความต้องการของสังคม มุ่งเน้นในการเป็นนักแสดงอาชีพและนักจัดการแสดงที่ดี และสืบทอดนาฏศิลป์ดั้งเดิมให้มีความเข้มแข็งควบคู่กันไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

3. ต้องผ่านการสอบปฏิบัติทักษะทางด้านการแสดงตามที่กรรมการหลักสูตรกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง

2. ศิลปิน

3. ผู้กำกับการแสดง

4. นักเขียนบทละคร

5. ครูสอนนาฏศิลป์และการแสดง

6. ผู้อำนวยการแสดง

7. นักจัดการแสดง

8. นักแสดง

9. นักออกแบบท่ารำ ท่าเต้น

10. นักเต้น