แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางอารยธรรม สังคม และเศรษฐกิจ บุคคลทุกระดับต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้และใช้สารสนเทศในการดำรงชีวิตการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจนการทำงานสารสนเทศยังเป็นพื้นฐานในการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความรู้ ข่าวสาร ต้องอาศัยสหวิทยาการในการจัดการ ทั้งกระบวนการในการผลิต การจัดเก็บ ค้นคืน บริการและเผยแพร่สารสนเทศ และต้องอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการจัดการสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน


สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถ แสวงหา เข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการสารสนเทศ อันเป็นภารกิจสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อสังคมให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

3. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ

4. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการประจำหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักสารสนเทศ

2. บรรณารักษ์

3. นักจดหมายเหตุ

4. นักจัดการระบบสารสนเทศ