แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและจัดการทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสมผสานองค์ความรู้และบูรณาการศาสตร์และทักษะในด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฏี และปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้สามารถติดต่อประสานงานและบูรณาการร่วมกับแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการเล็งเห็นถึงปัญหาในแง่มุมต่างๆ ทางด้านเทคนิค และความสามารถในบริหารจัดการทั้งภาพรวมของธุรกิจด้วยการบริหารที่ทันสมัยและการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจน การส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการบริหารจัดการชั้นสูงนำมาซึ่งการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศสังคมอุตสาหกรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งหล่อหลอมให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างเครื่องจักรกลหนัก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านการเทียบโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ

4. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต

3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์

6. นักวิชาการด้านบริการจัดการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. นักวิเคราะห์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม

8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง

10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า

11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจ

12. เจ้าหน้าที่ประเมินต้นทุนการผลิต

13. ช่างอุตสาหกรรม