แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในไทย ทั้งด้านโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ของภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และฟาร์มปศุสัตว์ทำให้จำเป็นต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านสุขภาพสัตว์เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นมีรายงานการระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยงที่สามารถแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คนเช่น โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู โรคสมองอักเสบ และโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการบัณฑิตเพื่อรองรับการผลิต และการควบคุมโรคในสัตว์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในด้านการสนับสนุนการทำงานของสัตวในด้านการการตรวจวินิจฉัย และการพยาบาลสัตว์ป่วย นอกจากนั้นในปัจจุบันผู้บริโภคมีความคำนึงถึงสุขศาสตร์ และอนามัยอาหาร ทำให้ต้องระมัดระวังขบวนการผลิตให้ได้คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้ความต้องการบัณฑิตด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันดังนั้น สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์และการพยาบาลสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนฟาร์มเลี้ยงสัตว์

2. นักเทคนิคการสัตวแพทย์ สังกัดกรมปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ของภาครัฐและเอกชน องค์การสวนสัตว์และสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น

3. นักวิชาการเกษตรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ พนักงานส่งเสริมการขายบริษัทจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สัตว์

5. ผู้ช่วยนักวิจัย

6. ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์เลี้ยงนักส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ด้านสัตว์เลี้ยง