แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีเครื่องกลให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์บูรณาการความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบสามารถสร้าง บำรุงรักษาเครื่องมือและระบบทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงานและสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ช่างเทคนิคทางด้านเครื่องกล

2. บุคคลากรทางช่างอุตสาหกรรม

3. นักวิชาการทางด้านเครื่องกล

4. พนักงานขายอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล

5. ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องกล

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางด้านเครื่องกล