แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการผลิตพืช สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง มีทักษะการแสวงหาความรู้และใฝ่รู้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาของประเทศต่อไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าซึ่งต้องผ่านการเทียบโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ

3. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการเกษตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

3. นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย

4. ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

5. นักส่งเสริมการเกษตร