แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายหลังที่จบการศึกษาแล้วบัณฑิตสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับในระหว่างเข้ารับการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบอาชีพในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับมาช่วยสร้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้ายั่งยืน ทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม แต่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ให้เป็นผู้สามารถประยุกต์และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติอย่างสมบูรณ์

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน

2. นักวิชาการเกษตรในงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน

4. ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน

5. นักสัตวบาล ผู้จัดการประจำฟาร์ม

6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและการขาย

7. พนักงานฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลผลิตในฟาร์มสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน

9. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ เจ้าของโรงอาหารสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง