แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยเฉพาะอาหารในท้องถิ่น ทั้งทางด้านการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล การพัฒนาอาหารที่ตอบสนองกับประชากรในอนาคต หรือการคิดค้น ริเริ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้เข้ากับความรู้และเทคโนโลยีเดิมอย่างเป็นระบบ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหรือปรับระบบการผลิต ที่ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูและเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อการพร้อมรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต พร้อมกับมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพและเป็นฐานกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

3. ผู้ช่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4. ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์/เครื่องมือ และเคมีภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5. นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6. พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปอาหาร หรือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

7. พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในโรงงานแปรรูปอาหาร หรือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

8. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในโรงงานแปรรูปอาหาร หรือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร