แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับความมั่นคงทางวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานระบบควบคุมอัตโนมัติการออกแบบและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาวิศวกรให้แก่ท้องถิ่นและประเทศ นอกจากนี้ยังตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนยุทธศาสตร์ชาติ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสายช่างอุตสาหกรรม หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เทียบโอน) หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างยนต์ จักรกลหนัก ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม และช่างแม่พิมพ์

4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรเครื่องกล ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. นักวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล

3. นักวิเคราะห์และออกแบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล

4. วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร พลังงานและวัสดุ

5. อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา