แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ

หลักสูตรอาหารและบริการ ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอาหารให้เข้าสู่ระบบผลิตอาหารแนวใหม่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก สบาย รวดเร็ว และทันสมัย สร้างโอกาสทางอาชีพ สืบทอดวัฒนธรรมด้านอาหารให้คงอยู่ พร้อมกับการบูรณาการให้เข้ากับศาสตร์สากลและเทคโนโลยี เพื่อผลิตอาหารได้ตรงกับความต้องการและจำเป็นของผู้บริโภค พร้อมกับหล่อหลอมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. เจ้าของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2. พ่อครัวแม่ครัวในสถานประกอบการด้านอาหารและหรือเครื่องดื่ม

3. เจ้าของสถาบันที่สอนด้านอาหารและหรือเครื่องดื่ม

4. ผู้สอนด้านอาหารและหรือเครื่องดื่ม

5. โภชนากร