แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่ดี สามารถนำไปประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตัวเอง มีทักษะผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวได้เท่าทันสถานการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารหรือโรงงาน (ผชร. หรือ ผชอ.)

2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจำอาคารหรือโรงงาน (ผอส.)

3. ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

4. นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงาน

5. วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงาน

6. ผู้รับเหมางานระบบพลังงาน

7. เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน

8. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน