แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญด้านการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ศึกษามีความพร้อมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องผ่านการเทียบโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือ

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ช่างเทคนิคทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

2. ช่างอุตสาหกรรม

3. ผู้ประกอบการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

4. นักวิเคราะห์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

5. นักวิชาการด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์