แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญทางด้านธุรกิจการเกษตร สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาของประเทศต่อไป

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา หรือ

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าซึ่งต้องผ่านการเทียบโอนรายวิชาเดิมที่เคยศึกษาตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ

3.ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการเกษตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร

3. นักวิจัยด้านการผลิตและด้านธุรกิจการเกษตร

4. ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

5. ผู้แทนจำหน่ายอาหารสัตว์

6. พนักงานของสถาบันการเงินของเอกชน

7. เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

8. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร

9. เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร