แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือว่าเป็นระบบหลอมรวมที่ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาดภาคอุตสาหกรรมจึงต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งสองด้านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จึงมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้วิศวกรมีความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อที่นักศึกษาจะได้นำความรู้มาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรคอมพิวเตอร์

2. วิศวกรระบบสื่อสาร

3. วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม

4. นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสาร

5. วิศวกรที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสาร

6. เจ้าของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสาร