แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัยในวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังให้มีมนุษยสัมพันธ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม ระบบควบคุม

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม ระบบควบคุม หรือ

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หรือ

4. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรไฟฟ้า

2. วิศวกรโรงงาน

3. วิศวกรที่ปรึกษา

4. วิศวกรโครงงาน

5. วิศวกรออกแบบ

6. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

7. ผู้รับเหมางานระบบ