แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

ความเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมของประเทศที่มุ่งพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงเป็นความสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมที่สุด เนื่องจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบอุปกรณ์และระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อแปลงผันพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง ให้สามารถใช้งานร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทุกองค์ประกอบเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านระบบเครือข่าย และสามารถตัดสินใจเพื่อการทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วัดคุม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรับเข้าศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนรายวิชา ซึ่งการเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1.วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

2.วิศวกรไฟฟ้า

3.วิศวกรอัตโนมัติ

4.วิศวกรซ่อมบำรุง

5.วิศวกรฝ่ายผลิต

6.วิศวกรวัดคุม

7.วิศวกรที่ปรึกษา

8.วิศวกรโครงการ