แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเขียนแบบ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การผลิตงานด้านกราฟิก 2 มิติ 3 มิติ งานหุ่นจำลอง สำหรับนำเสนอโครงการก่อสร้าง งานตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการอาคาร การประมาณราคาก่อสร้าง ทั้งส่วนของงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักออกแบบ เขียนแบบ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม

2. ผู้ผลิตงานด้านกราฟิก 2 มิติ 3 มิติ งานหุ่นจำลอง หรืออื่นๆ สำหรับการนำเสนอโครงการก่อสร้างอาคาร การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน

3. ผู้ตรวจและควบคุมงานก่อสร้างในสถานประกอบการก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4. ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง รับเหมา ควบคุมงานก่อสร้าง

5. นักวิทยาการอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร

6. ผู้ประมาณราคาก่อสร้าง นักประเมินสินทรัพย์ในสถาบันการเงิน หรือสถาบันประกันภัย

7. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

8. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษา