แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (ศป.บ. ศิลปกรรมพื้นถิ่น)

มีความเชี่ยวชาญในเชิงช่างเขียน ช่างแกะสลัก ช่างปั้นเครื่องดินเผา ช่างถัก ช่างทอ ช่างบุ ช่างดุน ช่างพุทธศิลปสถาปัตยกรรม ในงานพื้นถิ่น

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมหาวิทยาลัย อาจจัดหลักสูตรปรับพื้นฐานความรู้ หรือวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

5. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ช่าง นักออกแบบของหน่วยงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ช่าง นักออกแบบอิสระ

3. ช่าง นักวิจัยและพัฒนางานศิลปะของหน่วยงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

4. ผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเกี่ยวกับงานช่างที่ออกแบบหรือการสร้างสรรค์