แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนา ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา ได้แก่ นักพัฒนาภาครัฐและเอกชน นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร และนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมหาวิทยาลัย อาจจัดหลักสูตรปรับพื้นฐานความรู้ หรือวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

3. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

5. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักพัฒนาชุมชน

2. นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

3. นักวิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนาชุมชน

4. นักพัฒนาสังคม

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. นักบริหารท้องถิ่น

8. นักพัฒนาเอกชน (NGO)

9. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนา

10. เจ้าหน้าที่วิจัยท้องถิ่น