แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา 4 ปี

ผลิตครูพระพุทธศาสนาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู รอบรู้พุทธธรรม ชำนาญพุทธปฏิบัติ และการจัดการเรียนรู้

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

2.ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3.คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1 ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด

2 ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาเอกชน

3 นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4 นักวิชาการศาสนาและนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการศาสนา, กระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ – เอกชนอื่นๆ