แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีคุณลักษณะเด่น คือ เป็นผู้มีปิยวาจา จิตอาสา และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการให้การพยาบาล มุ่งเน้นให้การพยาบาลแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของบุคคล ครอบครัว ชุมชนในระดับท้องถิ่นและสากล และสามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้ตามขอบเขตของกฏหมาย

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ

3. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติให้มีผลการผ่านเกณฑ์วิชาภาษาไทยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ

มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือมีความผิดปกติ/ความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือ การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. พยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งของภาครัฐและเอกชน

2. ประกอบอาชีพอิสระ/เป็นผู้ประกอบการตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์