แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

สาขาการแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์แห่งการรักษาสุขภาพที่แตกต่างจากแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีแนวคิดของการรักษาที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก่อให้เกิดสมดุลของร่างกาย โดยผ่านกระบวนการพิสูจน์ความปลอดภัยจากครูภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ผนวกกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยจึงเป็นวิชาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้แบ่งองค์ความรู้เป็น 4 ด้าน คือเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ให้การวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีที่ระบุไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนไทย และใช้ยาที่ผลิตจากเภสัชวัตถุ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต. ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ครบให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกำหนด

2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

โดยข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการกำหนดโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2558 ระบุโรคต้องห้ามไว้ดังนี้

1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

2) วัณโรคในระยะอันตราย

3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

4) โรคพิษสุราเรื้อรัง

5) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

2. นักวิชาการแพทย์แผนไทย/นักวิชาการสาธารณสุข

3. ครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการแพทย์แผนไทย

4. ครูผู้ช่วย

5. นักวิจัย

6. เภสัชกรแผนไทยประจำร้านยาหรือโรงงานผลิตยา

7. ผู้ประกอบการ/ผู้ดำเนินการคลินิกแพทย์แผนไทย/ผู้จัดการร้านสปา

8. ผู้แทนบริษัทยา/ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านสุขภาพ

9. ประกอบหรือดำเนินการผลิต จำหน่าย นำเข้ายาแผนไทย

10. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง