แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี

ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ การวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

2.เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ วิชาการออกแบบเทคโนโลยี ในทุกสังกัด

2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา