แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2466 มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรมณฑล รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี และ ในปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา การศึกษาเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ ขึ้น โดยปรับหมวดวิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา จนกระทั่ง พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูอุดรธานี เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี คณะวิชาครุศาสตร์ เป็นคณะครุศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
Website : https://education.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล
อ่านเพิ่มเติม