แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เป็น 1 ใน 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตและมุ่งเน้นการกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ผู้ด้อยโอกาสและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีและพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้มีศักยภาพความพร้อมและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงทำให้ชื่อเสียงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันผลิตบัณฑิต 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการยังมีโครงการความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายและจังหวัดหนองบัวลำภู มุ่งที่จะพัฒนานักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น เป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นต่อไป
Website : https://ms.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
อ่านเพิ่มเติม