แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โดยการดำเนินการในระยะแรกได้เปิดสอนในระดับ ปกศ. ชั้นสูง และปริญญาตรีเฉพาะสาขาการศึกษา โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชา หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ในปัจจุบัน ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 10 ส่วนราชการ โดยจัดตั้งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี แยกออกจากกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ป
Website https://sci.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม