แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างมาตรฐานทางการศึกษาสู่ความเป็นสากล
Website https://human.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อ่านเพิ่มเติม