แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 15 สาขาวิชาเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ระบบอุตสาหกรรมและท้องถิ่น
ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 คณะเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสิ้น 15 หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตรโดยหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดสามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาคือกลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และกลุ่มสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ของประเทศ สามารถทั้งรุกและรับกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของสังคมโลก มุ่งไปสู่การเป็นสังคมแห่งวิชาการที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสังคมและท้องถิ่น ได้ตามปรัชญาแนวดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสู่การเป็น “สังคมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” หรือ “innovation society” ในการเป็นผู้นำองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้การวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหารพลังงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
Website : https://technology.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาอาหารและบริการ
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมแม็คคาทอนิกส์และหุ่นยนต์
อ่านเพิ่มเติม