แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาทางการพยาบาลและผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมในภูมิภาค เด่นนวัตกรรมด้านสุขภาพ นำชุมชนสู่สุขภาวะ

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
2.สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลภูมิปัญญาไทย และนำไปใช้ประโยชน์ได้
3.ให้บริการด้านวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.สืบสาน ทำนุ บำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาค
5.สร้างความเข้มแข็งขององค์กร บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และปฏิบัติทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
Website : https://nurse.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม