-->

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
สำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นไปตามความพร้อม
และความสนใจของผู้เรียน (ภาคพิเศษ เดิม)


1. อ่านประกาศ ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ และหลักฐานประกอบการสมัคร
อ่านประกาศ คลิกที่นี่!!

2. กรอกข้อมูลผ่านระบบ ONLINE และพิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย กรอกข้อมูล ONLINE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-4221-1040 ต่อ 1752 1753 1754 1755 1706 1739 1723