พบกันใหม่

ประจำปีการศึกษา 2567 เร็วๆ นี้

ข่าวประกาศ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรแยกตามคณะที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ...

คณะวิทยาศาสตร์

ผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการปฏิรูป...

คณะวิทยาการจัดการ

ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต และมุ่งเน้นการกระจายโอกาส...

คณะเทคโนโลยี

ผลิตบัณฑิต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ของประเทศ...

คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาทางการพยาบาลและผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ...

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางงานช่างและการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสาน...

กิจกรรม มหาวิทยาลัย

คำถามที่พบบ่อย

การติดต่อ

ที่อยู่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หมายเลขโทรศัพท์

042 211 040 ต่อ 1752 ถึง 1755