เกี่ยวกับการเปิดรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รับสมัครวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 โดยการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/ และพิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย ยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร พร้อม Portfolio และ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1

ยื่นใบสมัครพร้อม Portfolio ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ

ช่องทางที่ 2

ส่งใบสมัครพร้อม Portfolio ทางไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยส่งเอกสารการสมัครไปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิชาคณะครุศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ http://ent.udru.ac.th/

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 สอบวัดแววครู และ สอบสัมภาษณ์สาขาพยาบาลศาสตร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 สอบปฏิบัติกีฬาตามความถนัด สำหรับผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่นด้านดีฬา

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/ (สามารถยืนยันสิทธิ์ ได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น)

วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2562 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ตามสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ

รอบที่ 2 สอบคัดเลือกและรับตรง

กลุ่มสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก (เฉพาะคณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)
รับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563 โดยการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ent.udru.ac.th/ และพิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย ยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ

ช่องทางที่ 2

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยส่งเอกสารการสมัครไปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000


update 13/11/2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทาง https://ent.udru.ac.th/

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ https://ent.udru.ac.th/

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สอบปฏิบัติกีฬาตามความถนัด สำหรับผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่นด้านดีฬา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลการคัดเลือก ทาง https://ent.udru.ac.th/

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 1 มีนาคม 2563 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับตรง (คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และ สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 7 มิถุนายน 2563 รับสมัคร พร้อมรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา โดยเกณฑ์การรับเข้าจะพิจารณาจาก คุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร / สาขาวิชา ที่ กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครพร้อมค่ารายงานตัว จึงจะถือว่าเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น