การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะและหน่วยงานทางการศึกษา
edu

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่มีประวัติการดำเนินงานมายาวนานพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงวาระครบ 100 ปี ผ่านช่วงเวลายุคต่าง ๆ มา 5 ยุค ดังนี้...

# สาขาวิชา Website Social Media
1 ดนตรีศึกษา - Facebook
2 การศึกษาพิเศษ - Facebook
3 วิศวกรรมเครื่องกล - Facebook
4 พลศึกษาและสุขศึกษา - Facebook
5 คณิตศาสตร์ - Facebook
huso

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ...

# สาขาวิชา Website Social Media
1 รัฐประศาสนศาสตร์ - Facebook
2 ศิลปกรรมพื้นถิ่น - Facebook
3 นิติศาสตร์ - Facebook
4 ภาษาจีน - Facebook
5 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์์ http://is.udru.ac.th Facebook
6 ดนตรี - Facebook
7 ทัศนศิลป์ - Facebook
8 ศิลปะการแสดง - Facebook
9 ภาษาอังกฤษ - Facebook
10 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) - Facebook
sci

คณะวิทยาศาสตร์

ผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการปฏิรูป...

# สาขาวิชา Website Social Media
1 เคมี - Facebook
2 ชีววิทยา - Facebook
3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ http://csit.udru.ac.th Facebook
4 ฟิสิกส์ - Facebook
5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - Facebook
6 วิทยาศาสตร์การกีฬา - Facebook
man

คณะวิทยาการจัดการ

ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต และมุ่งเน้นการกระจายโอกาส...

# สาขาวิชา Website Social Media
1 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://ms.udru.ac.th/ms/bc Facebook
2 เศรษฐกิจดิจิทัล - Facebook
3 การจัดการการโรงแรม - Facebook
4 การตลาด http://www.mkudru.org/mk/ Facebook
5 การเงิน - Facebook
6 วัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ - Facebook
7 เศรษฐกิจดิจิทัล - Facebook

คณะเทคโนโลยี

ผลิตบัณฑิต เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ของประเทศ...

# สาขาวิชา Website Social Media
1 วิศวกรรมเครื่องกล - Facebook
2 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า https://www.udru.ac.th/~electronics/ Facebook
3 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ - Facebook
4 วิศวกรรมพลังงาน https://academic.udru.ac.th/energy/ Facebook
5 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ https://sites.google.com/view/mechatronic-robot-udru Facebook

คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาทางการพยาบาลและผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ...

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางงานช่างและการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสาน...

หลักสูตรเพิ่มเติม

แนะนำหลักสูตร

ศิลปศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ [TH]/ [EN] [UPDATE 28/11/66]

Timeline | การรับสมัคร ปีการศึกษา 2567
1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67  
รับสมัคร รอบรับตรงทั่วไป
(ไม่ต้องยื่น portfolio ไม่มีการสอบคัดเลือก)
1 – 17 พ.ย. 66                
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 1
1 พ.ย. 66 – 22 ธ.ค. 66  
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 1
29 ม.ค. 67 – 11 ก.พ. 67 
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 2
29 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 2
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Download | คู่มือนักศึกษา 2566
handbook2566