แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยจำเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในด้านเนื้อหาวิชาภาษาไทย และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของสังคมและท้องถิ่น

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 178 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1.ครูผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการ